Jak obliczyć dochód?

Jak obliczyć dochód?

Najemcy lokali TBS, którzy są obowiązani złożyć do 31 maja (raz na 2 lata) deklarację o dochodzie rodziny zadają pytanie jak właściwie wyliczyć dochód do TBS? W artykule wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Dochód netto czy brutto?

Co należy do dochodów określa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

W związku z powyższym dochód wyliczymy w następujący sposób:

PRZYCHÓD (dochód brutto) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD. Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. Podsumowując: nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.

Poniżej przykład obliczenia dochodu do TBS z formularza PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy):

60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezpieczenie społeczne) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł średni miesięczny dochód.

Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Poniżej prezentujemy przykład wyliczenia dochodu 3 osobowej rodziny składającej się z dwóch zarabiających osób i jednej, która nie osiąga dochodów.

Najemca: 60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. społ.) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł
Druga osoba: 40.000 (przychód) – 1.335 (koszty uzyskania) – 4.271,20 (składki na ubezp. społ.) = 34.393,80 / 12 miesięcy = 2.866,15 zł
Trzecia osoba: 0 zł

Dochód roczny gospodarstwa domowego: 51.798,86 + 34.393,80 = 86.192,66 zł
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego: 86.192,66 / 12 = 7.182,72 zł

Tutaj można sprawdzić, czy wyliczona kwota 7.182,72 zł mieści się w progach dochodowych dla 3 osób w danym województwie. Jeżeli dochód przewyższa progi, TBS ma prawo zastosować czynsz przekraczający stawki dozwolone ustawą.

źródło: https://tbs24.pl