Biuro nieczynne

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 22.03.2018 r. biuro TBS Sp. z o.o. w Grajewie będzie nieczynne. W sprawach pilnych proszę dzwonić na numery podane w zakładce KONTAKT.

Za utrudnienia przepraszamy.

Brak prądu

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że na podstawie informacji uzyskanych od dostawcy prądu PGE Dystrybucja S.A., nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach:

22.03.2018 r., godz. 07.00 – 18.00
Grajewo: ul. rtm. W. Konopki nr 2, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 8, nr 38a, 85b, 85e, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93a, Zespół Szkół nr 2, kościół, dom handlowy Jantar, Straż Pożarna, sklep meblowy, KP Policji, Yasam, Ośrodek Wychowawczy, Orlik, Bricomarche, Dworek „Victoria”, os. Osiedle Południe nr 1, 2, 5, 7, 9, 50, 51, 52, 53, 60b, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66, 67, 71, 72, NZOZ Medicus, Szkoła Podstawowa nr 4, gimnazjum, basen, garaże, ul. Legionistów od nr 16 do 18, Hades; ul. W. Perlitza nr 2, 3, garaże, ul. Ułańska nr 1, 2, ul. Spokojna , ul. Buczka nr 2, 5, 7, 9, ul. Dolna, ul. Górna od nr 2 do 6A, Biblioteka Publiczna, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Kościelna, ul. Koszarowa, ul. Kopernika nr 3, 5, 7, 17, ul. Nowo-Osiedle, ul. Skośna, ul. Szpitalna od nr 5 do 15, Garaże, ul. Targowa nr 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Wiktorowo, ul. Zielona, ul. 9 Pułku Strzelców Konnych, sklepy Lidl, Biedronka, pl. Plac Niepodległości nr 1 do 10, nr 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21, 22, Sklep Rossman, Textil Market;

23.03.2018 r., godz. 07.00 – 13.00
Grajewo: ul. Szkolna od nr 1 do 11, nr 13, 13a, od nr 15 do 18, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Partyzantów nr 2, 3, 4, 6, ul. T. Kościuszki od nr 1 do 29, ul. Gen. Bema od nr 15 do 29 (nieparzyste), nr 22, 24, 26, 30, ul. Gen. Dąbrowskiego nr 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, od nr 8 do 28 (parzyste), ul. Pułaskiego od nr 1 do 15, ul. Sportowa od nr 18 do 23, ul. Przemysłowa od nr 1 do 45, garaże, kaplica cmentarna, garaże, Moto-Agro, Opoltrans, przejazd kolejowy, ul. Fabryczna nr 2, 4, Sonic, garaże, Alwax, Fachman, usługi transportowe, RDP, Załuska, Unidrog, Spectrum, ul. Magazynowa nr 1, 2, 3, 5, 7, 7a, Juan, Spectrum, ul. Elewatorska nr 8a, ul. Architektów 1, 2, 3, 7, 8, 9, 9a, 10, 13, 20,  ul. Geodetów nr 1, od nr 7 do 13, nr 16, 18, 18A, 18C, 20, 22A, 24;

Program PRACA ZA CZYNSZ

Program „Praca za czynsz”

Informujemy iż ruszył program „Praca za czynsz”, skierowany do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie rzeczowe będzie mogło być wykonywane na podstawie umowy porozumienia. Cała kwota będzie kompensatą za czynsz, jest to więc bezgotówkowa forma zapłaty. Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje prace porządkowe (sprzątanie terenów zielonych, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym) oraz inne drobne prace eksploatacyjno – remontowe. Zakres prac jest katalogiem otwartym i może obejmować inne świadczenia w zależności od aktualnych potrzeb TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Osoby zainteresowane winny wydrukować, wypełnić wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego i dostarczyć do siedziby spółki TBS przy ul. Konstytucji 3 Maja 27. Prawo do odpracowania maja osoby zameldowane w lokalu zadłużonym.

Szczegóły odnośnie programu dostępne są w biurze spółki.

Treść zarządzenia „Praca za czynsz”

 

Deklaracja o dochodach – podstawy prawne

Deklaracja o dochodach – podstawy prawne

Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika wprost z ustawy  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 79.),  a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

Termin składania deklaracji o dochodach

Deklaracje o dochodach należy składać  do dnia 31.05.2018 r.

Co wlicza się do mojego dochodu ?

Wyciąg z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,   poz. 180), której przepisy dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych stosuje się odpowiednio zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

Art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze: „Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba  że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

Do dochodu przykładowo zalicza się: Wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Gdzie można złożyć deklaracje o dochodach?

Deklaracje można składać:

  • w siedzibie Spółki ul. Konstytucji 3 Maja 27

druk ⇒ DEKLARACJA O DOCHODACH 

 

NAJEMCY ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O DOCHODACH W 2018 ROKU ZOSTANĄ WEZWANI INDYWIDUALNIE  ODRĘBNYM PISMEM SPÓŁKI.

Obniżka cen ciepła w Grajewie

Obniżka cen ciepła w Grajewie.

W dniu 04 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OLB.4210.17.2017.2018.AGO zatwierdził taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie. Po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 05 stycznia 2018 r. ceny i stawki opłat w niej zawarte zaczęły obowiązywać od dnia 01 lutego 2018 r.

Wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła grajewski PEC złożył 22 sierpnia 2017 r. Widać więc, że postępowanie taryfowe toczyło się długo. Jego efektem jest obniżka opłat za ciepło dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci cieplnej.

Największą obniżkę odczują mieszkańcy będący odbiorcami ciepła z grupy W1 (właściciele węzła cieplnego ponoszący koszty jego eksploatacji i napraw). Dla nich obniżka w opłacie jednoczłonowej wynosi 2,41 zł/GJ (stanowi to spadek ceny o 3,71%). Obniżka dla odbiorców grupy W2 (właścicielem węzła jest PEC i on ponosi koszty związane z jego eksploatacją i naprawami) wynosi 2,09 zł/GJ (stanowi to spadek ceny o 2,93%).

Nieprawdą jest to, co twierdzą niektóre osoby, że nowa taryfa dla ciepła powoduje wzrost opłat dla mieszkańców. Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE w niektórych pozycjach faktycznie zawiera wzrost poszczególnych opłat, ale w innych pozycjach, (które mają decydujący wpływ na wielkość ponoszonych opłat, tj. cena ciepła oraz stawka opłaty zmiennej za ciepło wyrażone w zł/GJ) następuje obniżka tych wartości w stosunku do poprzedniej taryfy. A właśnie te opłaty stanowią ok. 70% kosztów taryfy. Konstrukcja taryfy dla ciepła jest skomplikowana dla przeciętnego odbiorcy, ale należy ją czytać ze zrozumieniem.

Wszystkim naszym odbiorcom życzymy wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia i radości w Nowym Roku. Ciepło i serdecznie pozdrawiamy.

Aktualna taryfa za ciepło znajduje się: www.pecgrajewo.com.pl/cennik-taryfy.html

źródło: http://pecgrajewo.com.pl/