Deklaracja o dochodach – podstawy prawne

Deklaracja o dochodach – podstawy prawne

Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika wprost z ustawy  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 79.),  a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

Termin składania deklaracji o dochodach

Deklaracje o dochodach należy składać  do dnia 31.05.2018 r.

Co wlicza się do mojego dochodu ?

Wyciąg z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,   poz. 180), której przepisy dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych stosuje się odpowiednio zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

Art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze: „Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba  że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

Do dochodu przykładowo zalicza się: Wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Gdzie można złożyć deklaracje o dochodach?

Deklaracje można składać:

  • w siedzibie Spółki ul. Konstytucji 3 Maja 27

druk ⇒ DEKLARACJA O DOCHODACH 

 

NAJEMCY ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O DOCHODACH W 2018 ROKU ZOSTANĄ WEZWANI INDYWIDUALNIE  ODRĘBNYM PISMEM SPÓŁKI.

Obniżka cen ciepła w Grajewie

Obniżka cen ciepła w Grajewie.

W dniu 04 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OLB.4210.17.2017.2018.AGO zatwierdził taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie. Po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 05 stycznia 2018 r. ceny i stawki opłat w niej zawarte zaczęły obowiązywać od dnia 01 lutego 2018 r.

Wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła grajewski PEC złożył 22 sierpnia 2017 r. Widać więc, że postępowanie taryfowe toczyło się długo. Jego efektem jest obniżka opłat za ciepło dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci cieplnej.

Największą obniżkę odczują mieszkańcy będący odbiorcami ciepła z grupy W1 (właściciele węzła cieplnego ponoszący koszty jego eksploatacji i napraw). Dla nich obniżka w opłacie jednoczłonowej wynosi 2,41 zł/GJ (stanowi to spadek ceny o 3,71%). Obniżka dla odbiorców grupy W2 (właścicielem węzła jest PEC i on ponosi koszty związane z jego eksploatacją i naprawami) wynosi 2,09 zł/GJ (stanowi to spadek ceny o 2,93%).

Nieprawdą jest to, co twierdzą niektóre osoby, że nowa taryfa dla ciepła powoduje wzrost opłat dla mieszkańców. Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE w niektórych pozycjach faktycznie zawiera wzrost poszczególnych opłat, ale w innych pozycjach, (które mają decydujący wpływ na wielkość ponoszonych opłat, tj. cena ciepła oraz stawka opłaty zmiennej za ciepło wyrażone w zł/GJ) następuje obniżka tych wartości w stosunku do poprzedniej taryfy. A właśnie te opłaty stanowią ok. 70% kosztów taryfy. Konstrukcja taryfy dla ciepła jest skomplikowana dla przeciętnego odbiorcy, ale należy ją czytać ze zrozumieniem.

Wszystkim naszym odbiorcom życzymy wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia i radości w Nowym Roku. Ciepło i serdecznie pozdrawiamy.

Aktualna taryfa za ciepło znajduje się: www.pecgrajewo.com.pl/cennik-taryfy.html

źródło: http://pecgrajewo.com.pl/

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2016 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. wynosi:

3 583,38 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

4 300,06 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 80%)

3440,05 zł

dwuosobowe (o 120%)

5160,07 zł

trzyosobowe (o 165%)

7095,10 zł

czteroosobowe (o 200%)

8600,12 zł

pięcioosobowe (o 240%)

10320,14 zł

sześcioosobowe (o 280%)

12040,17 zł

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Na czas aktualizacji w 2018 roku wstrzymany jest też nabór nowych wniosków.

Formularz aktualizacyjny można otrzymać w siedzibie spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 bądź pobrać ze strony internetowej: www.tbs.grajewo.pl w zakładce „dokumenty do pobrania. Zaktualizowany wniosek poddawany jest ocenie pod kątem zgodności z kryteriami stosownej ustawy, a następnie umieszczany na liście osób oczekujących na mieszkanie.

Na bazie listy zostanie sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku. Następnie mieszkanie proponowane jest osobie, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania spośród osób zainteresowanych lokalem o określonym metrażu, przy uwzględnieniu, że wniosek jest kompletny i zaktualizowany. Oczekujący na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie trzy propozycje lokali mieszkalnych. Osoby, które trzykrotnie zrezygnują z przyjęcia propozycji lokalu mieszkalnego, zostają skreślone z listy oczekujących na mieszkanie.

Na liście oczekujących na przydział mieszkania figuruje obecnie ponad 1000 gospodarstw domowych. Obowiązkiem każdej osoby, która złożyła wniosek będzie jego aktualizacja w pierwszym kwartale nowego roku zaczynając od roku 2018.

Wypełnione formularze należy składać w siedzibie spółki.

Zarząd TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Płukanie sieci ZWiK

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku planuje płukanie sieci wodociągowej w następujących terminach:

  • 17 marca 2018 r.
  • 28 lipca 2018 r.
  • 8 grudnia 2018 r.

Płukanie sieci prowadzone jest w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-6:00.