O spółce

Pełna nazwa Spółki:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

Nazwa skrócona:
TBS Sp. z o. o. w Grajewie

Siedziba i adres:
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 27

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000030421
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 450711988, NIP: 7191387142

Kapitał zakładowy:

Pełna nazwa Spółki:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

Nazwa skrócona:
TBS Sp. z o. o. w Grajewie

Siedziba i adres:
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 27

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000030421
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 450711988, NIP: 7191387142

Kapitał zakładowy: 12 008 000,00 zł

Pozostałe informacje:
Spółkę reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Prezes Zarządu. Jedynym wspólnikiem jest Gmina Miejska Grajewo.

www.tbs.grajewo.pl
tel. 608 017 440
e-mail: biuro@tbs.grajewo.pl


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

  • nabywać budynki mieszkalne,
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach spółki,
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d) prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością spółki.


Organy spółki

Zarząd jednoosobowy:
Tomasz Strózik  –  Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Grzegorz Wójcicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Wigda – Członek Rady Nadzorczej
Marek Poboży – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo

5 059 500 zł

Pozostałe informacje:
Spółkę reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Prezes Zarządu. Jedynym wspólnikiem jest Gmina Miejska Grajewo.

www.tbs.grajewo.pl
tel. 608 017 440
e-mail: biuro@tbs.grajewo.pl


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

  • nabywać budynki mieszkalne,
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach spółki,
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d) prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością spółki.


Organy spółki

Zarząd jednoosobowy:
Tomasz Strózik  –  Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Grzegorz Wójcicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Wigda – Członek Rady Nadzorczej
Marek Poboży – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo

Skip to content