Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca kwietnia 2024 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? W bieżącym roku aktualizacja wniosków trwa do końca kwietnia!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 lub na adres mailowy biuro@tbs.grajewo.pl.

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2022 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. wynosi:

5742,12 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

6890,54 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (100%)

6890,54 zł

dwuosobowe (o 145%)

9991,28 zł

trzyosobowe (o 175 %)

12058,45 zł

czteroosobowe (o 205%)

14125,61 zł

większe niż czteroosobowe (205%), powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę

14125,61 zł + 35% na każdą kolejną osobę

INFORMACJA

INFORMACJA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że nowo budowany budynek mieszkalny na os. Południe w Grajewie będzie zasiedlany na zasadach określonych w Uchwale Nr XIV/118/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo.

Powyższe wynika z zawartej umowy pomiędzy Miastem Grajewo a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który udzielił finansowego wsparcia na budowę budynku mieszkalnego oraz określił swoje warunki zasiedlania.

Bliższych informacji udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo, tel. 86 273 08 15, 86 273 08 16.

Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca marca 2023 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 lub na adres mailowy biuro@tbs.grajewo.pl.

Trwa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Południe w Grajewie

W czerwcu 2021 r. Miasto Grajewo złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na os. Południe w Grajewie”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

W dniu 17.11.2021 r. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Paweł Karpiński i Mariusz Kempka podpisali umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na ww. przedsięwzięcie.

W przedmiotowym projekcie beneficjentem wsparcia jest Miasto Grajewo, natomiast inwestorem Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w  Grajewie.

Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą 7.762.182,22 zł, w tym finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilane środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w wysokości 6.209.745,77 zł.

Realizacja projektu będzie polegała na budowie wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, trzyklatkowego budynku. Mieszkania zostaną wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne: zlewozmywak, umywalkę, kabinę z brodzikiem, sedes. Kuchnie będą wyposażone w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, powstaną miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym, chodnik.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 36 lokali mieszkalnych (w tym jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) o łącznej powierzchni użytkowej 1659,70 m2.

W dniu 13 grudnia 2022 r. została podpisana umowa między Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a ST TWAROWSCY Sp. j. z Zaścianek na budowę budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na os. Południe w Grajewie. Zakończenie robót nastąpi maksymalnie w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania tej umowy.

Skip to content