Dodatek mieszkaniowy

Opłaty za mieszkanie to dla wielu osób bardzo duży wydatek. Zdarza się, że lokatorzy z niewielkimi dochodami rezygnują z płacenia czynszu, bo muszą przeznaczyć pieniądze np. na lekarstwa dla dzieci. Taka sytuacja jest groźna, bo można wpaść w spiralę długów i stracić zajmowany lokal. Ratunkiem może być dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Celem tej formy pomocy jest dofinansowanie do  ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek jest przyznawany według ściśle określonych kryteriów, zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r.

Kto decyduje o przyznaniu dodatku?

Jeżeli chcemy otrzymać pomoc w spłacaniu czynszu, musimy się zgłosić do Urzędu Miasta Grajewo.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej burmistrz lub inna upoważniona przez niego osoba, w drodze decyzji administracyjnej.

Jak jest wypłacany dodatek? 

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

Co powoduje wstrzymanie dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco swojej części czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

TBS ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne 2 miesiące.

O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego mieszkania :

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gmin jak i innych osób prawnych lub fizycznych,
 • osoby zajmujące lokale na postawie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
 • właściciele mieszkań,
 • właściciele budynków zajmujący mieszkania w tych budynkach.

Jeżeli ktoś nie ma tytułu prawnego do mieszkania, też może się starać o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • osoby oczekujące na przysługujące im lokale zamienne,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny przyznany przez sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny spełniające kryteria uprawniające do otrzymania lokalu socjalnego na terenie danej gminy.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

 •   Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza ustawowych pułapów, które uzależnione są od najniższej emerytury.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 • Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym musi spełniać normatywy przewidziane w ustawie.

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie pomiesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie, ale nie o więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 • Sprawdź czy spełniasz warunki ustawowe dotyczące dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu.
 • Przygotuj dokumenty.

Druk wniosku dostępny pod adresem: dokumenty do pobrania

 • Wnioski można także otrzymać  w siedzibie administracji.
 • WNIOSEK MUSI BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ SPÓŁKĘ TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Administracja musi potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o  lokalu oraz dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji.

 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Formularz wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest w referacie dodatków mieszkaniowych Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Grajewie, przy ul. Strażackiej 6 (budynek po banku) – podinspektor Artur Waszkiewicz – tel. 86 273 0 817.

Skip to content