Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca marca 2020 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji można dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27.

Płukanie sieci ZWiK w 2020 roku

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku planuje płukanie sieci wodociągowej w następujących terminach:

  • 4 kwietnia 2020 r.
  • 25 lipca 2020 r.
  • 5 grudnia 2020 r.

Płukanie sieci prowadzone jest w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-6:00. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii wodociągowych ZWiK zastrzega prawo zmiany terminu płukania sieci.

Informacja o zmianie cen energii cieplnej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że od 1 września 2019 r. uległa zmianie cena energii cieplnej. Zawiadamiając Państwa o tym fakcie informujemy, że podwyżka jest niezależna od działań TBS, stanowi bowiem efekt wprowadzenia wzrostu cen ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Grajewie.

Średnie ceny i stawki opłat znajdują się w tekście nowej taryfy dla ciepła opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3853 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz na stronie internetowej PEC http://pecgrajewo.com.pl/taryfa.html.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o racjonalne gospodarowanie ciepłem w swoim mieszkaniu oraz umiejętne regulowanie temperatury zaworami termostatycznymi. Na zmniejszenie zużycia ciepła w budynku, a tym samym na mniejsze koszty i opłaty za mieszkanie mają wpływ podejmowane przez Państwa czynności, a w szczególności:

  • umiejętne korzystanie z zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o.,

  • ustawianie na minimum termostatów podczas wietrzenia mieszkania w trakcie sezonu grzewczego.