Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej (16-20.08.21 r.)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie
informuje wszystkich odbiorców ciepła miasta Grajewo,

że w okresie od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r.  nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.


Przerwa ta spowodowana będzie postojem ciepłowni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.


Za spowodowane utrudnienia 

PRZEPRASZAMY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22, tel. / fax 86 272 23 88

Ogłoszenie o zmianie opłat

Informujemy, że ulegają zmianie opłaty za:

1. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (z dniem 1 maja 2021 roku)

Na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXX/253/21 z dnia 31.03.2021 roku, zmieniającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z kwoty 18,00 zł na kwotę 27,00 zł miesięcznie od 1 osoby. W przypadku gdy mieszkańcy nie wypełniają obowiązku segregacji opłata może być ustalona na poziomie 67,50 zł od osoby.

2. ZIMNĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW (z dniem 1 kwietnia 2021 roku)

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Grajewo, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.03.2021 roku, zmieniającej opłatę z kwoty 7,68 zł na 7,99 zł/m3:

a) za 1m3 wody z kwoty 2,94 zł na kwotę 3,05 zł brutto,
b) za 1m3
odprowadzenia ścieków z kwoty 4,74 zł na kwotę 4,94 zł brutto.

3. ENERGIĘ CIEPLNĄ (z dniem 1 maja 2021 roku)

W związku z zatwierdzeniem z dniem 01.12.2020 roku taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie oraz jej zmianą z dnia 14.04.2021 r., nastąpił wzrost kosztów dostawy energii cieplnej łącznie o 9,16%.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty energii cieplnej, zimnej wody i odbioru ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.

Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca marca 2021 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27.

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2018 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. wynosi:

4 367,14 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

5 240,57 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 110%)

5764,63 zł

dwuosobowe (o 165%)

8646,94 zł

trzyosobowe (o 205 %)

10743,17 zł

czteroosobowe (o 240%)

12577,37 zł

pięcioosobowe (o 280%)

14673,60 zł

sześcioosobowe (o 320%)

16769,82 zł