Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2016 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. wynosi:

3 583,38 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

4 300,06 zł

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 80%)

3440,05 zł

dwuosobowe (o 120%)

5160,07 zł

trzyosobowe (o 165%)

7095,10 zł

czteroosobowe (o 200%)

8600,12 zł

pięcioosobowe (o 240%)

10320,14 zł

sześcioosobowe (o 280%)

12040,17 zł

Ubezpieczenie mieszkania

TBS Sp. z o.o. w Grajewie nie odpowiada za wszystkie szkody. Ubezpiecz swoje mienie w lokalu mieszkalnym.

Spółka posiada ubezpieczenie:

 • mienia Spółki od zdarzeń losowych,
 • odpowiedzialności cywilnej TBS od szkód wyrządzonych osobom trzecim (w tym najemcom).

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego TBS Spółka z o.o. w Grajewie  odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu najemców, do których doszło z winy TBS.

Zawierając umowy najmu Spółka nie zobowiązała się do większej odpowiedzialności za prywatne mienie najemców aniżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. sytuacje kiedy z winy TBS dojdzie do szkody w mieniu prywatnym najemców (np. meble zostaną zalane w wyniku awarii instalacji C.O.). Ubezpieczyciel wypłaci wówczas poszkodowanemu odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TBS. Koniecznym warunkiem powstania odpowiedzialności (i wypłaty odszkodowania) musi być jednak w każdym przypadku element zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) występującego po stronie TBS.

Niemniej jednak pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że NIE ZA KAŻDĄ SZKODĘ W PRYWATNYM MIENIU NAJEMCÓW TBS BĘDZIE ODPOWIADAĆ (a co za tym idzie ubezpieczyciel TBS również nie będzie odpowiadał).

Przez prywatne mienie należy rozumieć zarówno mienie ruchome jak i nakłady inwestycyjne poczynione w wynajmowanych mieszkaniach (np. parkiety, kafelki itp.).

Nie są objęte odpowiedzialnością TBS między innymi  następujące szkody:

 • kradzież prywatnego mienia najemców w wyniku włamania do mieszkania lub piwnicy lub innych pomieszczeń,
 • zniszczenie/uszkodzenie prywatnego mienia najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp.
 • zalanie prywatnego mienia najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej,
 • szkody w sprzęcie elektronicznym wynikłe z przepięć w wyniku niedotrzymania parametrów energii elektrycznej płynącej w instalacji, za które odpowiada np. zakład energetyczny .

W celu uniknięcia skutków wyżej wymienionych lub podobnych sytuacji w przyszłości, sugerujemy najemcom Spółki, indywidualnie ubezpieczyć prywatne mienie znajdujące się w lokalach mieszkalnych od następstw ww. zdarzeń.

 

Dodatek mieszkaniowy

Opłaty za mieszkanie to dla wielu osób bardzo duży wydatek. Zdarza się, że lokatorzy z niewielkimi dochodami rezygnują z płacenia czynszu, bo muszą przeznaczyć pieniądze np. na lekarstwa dla dzieci. Taka sytuacja jest groźna, bo można wpaść w spiralę długów i stracić zajmowany lokal. Ratunkiem może być dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Celem tej formy pomocy jest dofinansowanie do  ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek jest przyznawany według ściśle określonych kryteriów, zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r.

Kto decyduje o przyznaniu dodatku?

Jeżeli chcemy otrzymać pomoc w spłacaniu czynszu, musimy się zgłosić do Urzędu Miasta Grajewo.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej burmistrz lub inna upoważniona przez niego osoba, w drodze decyzji administracyjnej.

Jak jest wypłacany dodatek? 

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

Co powoduje wstrzymanie dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco swojej części czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

TBS ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne 2 miesiące.

O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego mieszkania :

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gmin jak i innych osób prawnych lub fizycznych,
 • osoby zajmujące lokale na postawie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
 • właściciele mieszkań,
 • właściciele budynków zajmujący mieszkania w tych budynkach.

Jeżeli ktoś nie ma tytułu prawnego do mieszkania, też może się starać o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • osoby oczekujące na przysługujące im lokale zamienne,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny przyznany przez sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny spełniające kryteria uprawniające do otrzymania lokalu socjalnego na terenie danej gminy.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

 •   Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza ustawowych pułapów, które uzależnione są od najniższej emerytury.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 • Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym musi spełniać normatywy przewidziane w ustawie.

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie pomiesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie, ale nie o więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 • Sprawdź czy spełniasz warunki ustawowe dotyczące dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu.
 • Przygotuj dokumenty.

Druk wniosku dostępny pod adresem: dokumenty do pobrania

 • Wnioski można także otrzymać  w siedzibie administracji.
 • WNIOSEK MUSI BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ SPÓŁKĘ TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Administracja musi potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o  lokalu oraz dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji.

 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Formularz wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest w referacie dodatków mieszkaniowych Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Grajewie, przy ul. Strażackiej 6 (budynek po banku) – podinspektor Artur Waszkiewicz – tel. 86 273 0 817.

Eksploatacja mieszkania

Prawidłowa eksploatacja mieszkania przez najemcę polega na :

 • Ogrzewaniu pomieszczeń i utrzymywaniu w nich temperatury w granicach 20ºC (pokoje), oraz 25ºC (łazienka i WC).
 • Ustawianiu mebli w pewnej odległości od ścian (pozostawienie szczeliny wentylacyjnej).
 • Częstym wietrzeniu pomieszczeń w celu wyprowadzenia wilgoci na zewnątrz.
 • Ciągłym korzystaniu z funkcji rozszczelnienia okien (jeżeli taka występuje).
 • Nie zaklejaniu nawiewników oraz kratek wentylacyjnych, gdyż uniemożliwia to cyrkulację powietrza.
 • Czyszczeniu kratek wentylacyjnych.
 • Unikania suszenia bielizny na grzejnikach (prowadzi do bardzo znacznego wzrostu wilgotności).
 • Sprawdzanie stanu spłuczek, dolnopłuków pod kątem przecieków wody.
 • Systematyczne odnawianie (malowanie) ścian, sufitów, stolarki okiennej, drzwiowej itp.
 • Utrzymywanie w lokalu porządku i higieny.
 • Nie obciążanie instalacji elektrycznej poprzez włączanie np. dodatkowych grzewczych urządzeń elektrycznych.
 • Natychmiastową wymianę uszkodzonych gniazd wtykowych oraz wyłączników na instalacji elektrycznej.
 • Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach przynależnych (piwnice, wózkownie, rowerownie, itp.).
 • Montowanie anten odbiorczych wyłącznie za zgodą i na podstawie warunków wydanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości.
 • Pilne zgłaszanie do zarządcy pojawiających się usterek, zalań itp. w lokalu i budynku oraz przypadków dewastacji mienia.

Częste pytania

Jakie są wymogi dla osób ubiegających się o mieszkanie w zasobach TBS?

 • w dniu objęcia lokalu osoba nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu w Grajewie,
 • osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu w  Grajewie,
 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie podlaskim ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu przez Prezesa GUS o więcej niż:

a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego nie jest niższa niż:

– 175% najniższej emerytury krajowej ogłoszonej przez Prezesa GUS,

– 125% na osobę w gospodarstwie rodzinnym wieloosobowym.


Czy w wysokość czynszu wliczone są opłaty za media?

Nie. Na opłaty za wynajmowany lokal poza czynszem składają się tzw. opłaty niezależne od właściciela (TBS) tj. centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych.


Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie Grajewa mogę podpisać umowę najmu z TBS?

Nie. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Grajewa oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS jeżeli ten stan ulegnie zmianie.


Co w przypadku gdy najemca nie złoży deklaracji o dochodach?

Jeżeli najemca nie złoży deklaracji, wówczas spółka może wypowiedzieć Najemcy umowę najmu.


Co w przypadku gdy najemca ma za wysokie dochody?

Jeżeli dochody najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przekroczą ustawowy pułap, wówczas nie obowiązują ustawowe ograniczenia stawki czynszu. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wynajmujący może zastosować czynsz wolny.


Dlaczego najemcy muszą składać deklarację o dochodach?

Obowiązek składania przez najemców TBS deklaracji o dochodach wynika wprost z Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego” .


Kiedy umowa najmu może być wypowiedziana przez spółkę?

 • Wynajmujący może wypowiedzieć najem tylko z ważnej przyczyny, a w szczególności z powodu zalegania przez Najemcę z płatnością czynszu przez okres dłuższy niż dwa miesiące.
 • W razie niezłożenia przez Najemcę deklaracji o dochodach w terminie określonym w umowie.
 • W razie złożenia przez Najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 • W razie uzyskania przez Najemcę tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Kto może zostać najemcą TBS?

Generalną zasadą jest, iż najemcą TBS może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki z Ustawy  z dnia 26 października 1995 r.  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.


Jakie warunki należy spełnić by zawrzeć umowę najmu?

Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości.


W jaki sposób ustalana jest stawka czynszu w TBS?

Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania ustalane są zgodnie z zapisami art. 28 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995r.Nr 133 poz. 654 z późn. zm ). Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Aktualne stawka czynszu w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie wynosi 8,00 zł za 1 metr kwadratowy.


Kiedy nie obowiązuje ustawowe ograniczenie wysokości stawki czynszu w TBS?

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji gdy Najemca:

 • nie wywiąże się z ustawowego obowiązku o składaniu deklaracji o dochodach raz na dwa lata,
 • złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą,
 • uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki.

Na jaki okres zawierana jest umowa najmu?

Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.


Jakie akty prawne regulują działalność TBS?

Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz Kodeks cywilny.


Czy można wykupić mieszkanie w TBS Sp. z o.o. w Grajewie?

Na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Co to jest tytuł prawny do lokalu?

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji. Może to być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.