Płukanie sieci ZWiK

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku planuje płukanie sieci wodociągowej w następujących terminach:

  • 6 kwietnia 2019 r.
  • 27 lipca 2019 r.
  • 7 grudnia 2019 r.

Płukanie sieci prowadzone jest w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-6:00. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii wodociągowych ZWiK zastrzega prawo zmiany terminu płukania sieci.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Miasto Grajewo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie organizują po raz kolejny mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia (sobota).

Osoby chcące oddać odpady takie jak: meble (szafki, stoły, wersalki, fotele, itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki, pralki itp.), proszone są o zgłaszanie się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo lub telefonicznie: 86 273 08 43, jak również osobiście w siedzibie PUK Sp. z o.o. w Grajewie (ul. Targowa 19) lub telefonicznie: 86 272 37 65, w celu podania adresu, spod którego odpady mają być zabrane. Odpady należy wystawić w dniu odbioru w widocznym miejscu przed bramą posesji, w sposób umożliwiający ich sprawny załadunek. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do odbioru.

UWAGA! Informujemy ponadto, że zmianie uległa lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Aktualnie odpady wielkogabarytowe i elektroodpady można również dostarczać osobiście przez cały rok do Punktu znajdującego się przy ul. Targowej 19 (siedziba PUK Sp. z o.o.) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00. Punkt ten został przeniesiony z ul. Ekologicznej.

Jak obliczyć dochód?

Jak obliczyć dochód?

Najemcy lokali TBS, którzy są obowiązani złożyć do 31 maja (raz na 2 lata) deklarację o dochodzie rodziny zadają pytanie jak właściwie wyliczyć dochód do TBS? W artykule wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Dochód netto czy brutto?

Co należy do dochodów określa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

W związku z powyższym dochód wyliczymy w następujący sposób:

PRZYCHÓD (dochód brutto) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD. Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. Podsumowując: nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.

Poniżej przykład obliczenia dochodu do TBS z formularza PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy):

60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezpieczenie społeczne) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł średni miesięczny dochód.

Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Poniżej prezentujemy przykład wyliczenia dochodu 3 osobowej rodziny składającej się z dwóch zarabiających osób i jednej, która nie osiąga dochodów.

Najemca: 60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. społ.) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł
Druga osoba: 40.000 (przychód) – 1.335 (koszty uzyskania) – 4.271,20 (składki na ubezp. społ.) = 34.393,80 / 12 miesięcy = 2.866,15 zł
Trzecia osoba: 0 zł

Dochód roczny gospodarstwa domowego: 51.798,86 + 34.393,80 = 86.192,66 zł
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego: 86.192,66 / 12 = 7.182,72 zł

Tutaj można sprawdzić, czy wyliczona kwota 7.182,72 zł mieści się w progach dochodowych dla 3 osób w danym województwie. Jeżeli dochód przewyższa progi, TBS ma prawo zastosować czynsz przekraczający stawki dozwolone ustawą.

źródło: https://tbs24.pl