Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2016 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. wynosi:

3 583,38 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

4 300,06 zł

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 80%)

3440,05 zł

dwuosobowe (o 120%)

5160,07 zł

trzyosobowe (o 165%)

7095,10 zł

czteroosobowe (o 200%)

8600,12 zł

pięcioosobowe (o 240%)

10320,14 zł

sześcioosobowe (o 280%)

12040,17 zł

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Na czas aktualizacji w 2018 roku wstrzymany jest też nabór nowych wniosków.

Formularz aktualizacyjny można otrzymać w siedzibie spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 bądź pobrać ze strony internetowej: www.tbs.grajewo.pl w zakładce „dokumenty do pobrania. Zaktualizowany wniosek poddawany jest ocenie pod kątem zgodności z kryteriami stosownej ustawy, a następnie umieszczany na liście osób oczekujących na mieszkanie.

Na bazie listy zostanie sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku. Następnie mieszkanie proponowane jest osobie, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania spośród osób zainteresowanych lokalem o określonym metrażu, przy uwzględnieniu, że wniosek jest kompletny i zaktualizowany. Oczekujący na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie trzy propozycje lokali mieszkalnych. Osoby, które trzykrotnie zrezygnują z przyjęcia propozycji lokalu mieszkalnego, zostają skreślone z listy oczekujących na mieszkanie.

Na liście oczekujących na przydział mieszkania figuruje obecnie ponad 1000 gospodarstw domowych. Obowiązkiem każdej osoby, która złożyła wniosek będzie jego aktualizacja w pierwszym kwartale nowego roku zaczynając od roku 2018.

Wypełnione formularze należy składać w siedzibie spółki.

Zarząd TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Płukanie sieci ZWiK

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku planuje płukanie sieci wodociągowej w następujących terminach:

  • 17 marca 2018 r.
  • 28 lipca 2018 r.
  • 8 grudnia 2018 r.

Płukanie sieci prowadzone jest w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-6:00.

Odcięcie ciepłej wody

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem windykacji należności czynszowych i innych opłat” zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 01.12.2017 r. Prezesa Zarządu TBS Sp.
z o.o. w Grajewie, § 3 pkt 3:

W przypadku zalegania w opłatach czynszowych powyżej trzech miesięcy, będzie odcinany dopływ ciepłej wody do lokalu. Ponowne podłączenie ciepłej wody może być dokonane po spłacie wszelkich zobowiązań wobec Spółki.”

Zarząd Spółki chcąc uchronić mieszkańców przed uciążliwościami spowodowanymi brakiem ciepłej wody, wzywa do terminowego regulowania opłat czynszowych oraz uregulowania istniejących zadłużeń.