Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej (5-9.08.24 r.)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie
informuje wszystkich odbiorców ciepła miasta Grajewo,

że w okresie od 5 sierpnia do 9 sierpnia 2024 r.  nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.


Przerwa ta spowodowana będzie postojem ciepłowni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.


Za spowodowane utrudnienia 

PRZEPRASZAMY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22, tel. / fax 86 272 23 88

Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca kwietnia 2024 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? W bieżącym roku aktualizacja wniosków trwa do końca kwietnia!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 lub na adres mailowy biuro@tbs.grajewo.pl.

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2022 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. wynosi:

5742,12 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

6890,54 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (100%)

6890,54 zł

dwuosobowe (o 145%)

9991,28 zł

trzyosobowe (o 175 %)

12058,45 zł

czteroosobowe (o 205%)

14125,61 zł

większe niż czteroosobowe (205%), powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę

14125,61 zł + 35% na każdą kolejną osobę

INFORMACJA

INFORMACJA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że nowo budowany budynek mieszkalny na os. Południe w Grajewie będzie zasiedlany na zasadach określonych w Uchwale Nr XIV/118/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo.

Powyższe wynika z zawartej umowy pomiędzy Miastem Grajewo a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który udzielił finansowego wsparcia na budowę budynku mieszkalnego oraz określił swoje warunki zasiedlania.

Bliższych informacji udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo, tel. 86 273 08 15, 86 273 08 16.

Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca marca 2023 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 lub na adres mailowy biuro@tbs.grajewo.pl.

Skip to content