Eksploatacja mieszkania

Prawidłowa eksploatacja mieszkania przez najemcę polega na :

 • Ogrzewaniu pomieszczeń i utrzymywaniu w nich temperatury w granicach 20ºC (pokoje), oraz 25ºC (łazienka i WC).
 • Ustawianiu mebli w pewnej odległości od ścian (pozostawienie szczeliny wentylacyjnej).
 • Częstym wietrzeniu pomieszczeń w celu wyprowadzenia wilgoci na zewnątrz.
 • Ciągłym korzystaniu z funkcji rozszczelnienia okien (jeżeli taka występuje).
 • Nie zaklejaniu nawiewników oraz kratek wentylacyjnych, gdyż uniemożliwia to cyrkulację powietrza.
 • Czyszczeniu kratek wentylacyjnych.
 • Unikania suszenia bielizny na grzejnikach (prowadzi do bardzo znacznego wzrostu wilgotności).
 • Sprawdzanie stanu spłuczek, dolnopłuków pod kątem przecieków wody.
 • Systematyczne odnawianie (malowanie) ścian, sufitów, stolarki okiennej, drzwiowej itp.
 • Utrzymywanie w lokalu porządku i higieny.
 • Nie obciążanie instalacji elektrycznej poprzez włączanie np. dodatkowych grzewczych urządzeń elektrycznych.
 • Natychmiastową wymianę uszkodzonych gniazd wtykowych oraz wyłączników na instalacji elektrycznej.
 • Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach przynależnych (piwnice, wózkownie, rowerownie, itp.).
 • Montowanie anten odbiorczych wyłącznie za zgodą i na podstawie warunków wydanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości.
 • Pilne zgłaszanie do zarządcy pojawiających się usterek, zalań itp. w lokalu i budynku oraz przypadków dewastacji mienia.

Częste pytania

Jakie są wymogi dla osób ubiegających się o mieszkanie w zasobach TBS?

 • w dniu objęcia lokalu osoba nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu w Grajewie,
 • osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu w  Grajewie,
 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie podlaskim ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu przez Prezesa GUS o więcej niż:

a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego nie jest niższa niż:

– 175% najniższej emerytury krajowej ogłoszonej przez Prezesa GUS,

– 125% na osobę w gospodarstwie rodzinnym wieloosobowym.


Czy w wysokość czynszu wliczone są opłaty za media?

Nie. Na opłaty za wynajmowany lokal poza czynszem składają się tzw. opłaty niezależne od właściciela (TBS) tj. centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych.


Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie Grajewa mogę podpisać umowę najmu z TBS?

Nie. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Grajewa oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS jeżeli ten stan ulegnie zmianie.


Co w przypadku gdy najemca nie złoży deklaracji o dochodach?

Jeżeli najemca nie złoży deklaracji, wówczas spółka może wypowiedzieć Najemcy umowę najmu.


Co w przypadku gdy najemca ma za wysokie dochody?

Jeżeli dochody najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przekroczą ustawowy pułap, wówczas nie obowiązują ustawowe ograniczenia stawki czynszu. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wynajmujący może zastosować czynsz wolny.


Dlaczego najemcy muszą składać deklarację o dochodach?

Obowiązek składania przez najemców TBS deklaracji o dochodach wynika wprost z Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego” .


Kiedy umowa najmu może być wypowiedziana przez spółkę?

 • Wynajmujący może wypowiedzieć najem tylko z ważnej przyczyny, a w szczególności z powodu zalegania przez Najemcę z płatnością czynszu przez okres dłuższy niż dwa miesiące.
 • W razie niezłożenia przez Najemcę deklaracji o dochodach w terminie określonym w umowie.
 • W razie złożenia przez Najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 • W razie uzyskania przez Najemcę tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Kto może zostać najemcą TBS?

Generalną zasadą jest, iż najemcą TBS może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki z Ustawy  z dnia 26 października 1995 r.  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.


Jakie warunki należy spełnić by zawrzeć umowę najmu?

Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości.


W jaki sposób ustalana jest stawka czynszu w TBS?

Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania ustalane są zgodnie z zapisami art. 28 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995r.Nr 133 poz. 654 z późn. zm ). Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Aktualne stawka czynszu w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie wynosi 8,00 zł za 1 metr kwadratowy.


Kiedy nie obowiązuje ustawowe ograniczenie wysokości stawki czynszu w TBS?

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji gdy Najemca:

 • nie wywiąże się z ustawowego obowiązku o składaniu deklaracji o dochodach raz na dwa lata,
 • złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą,
 • uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki.

Na jaki okres zawierana jest umowa najmu?

Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.


Jakie akty prawne regulują działalność TBS?

Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz Kodeks cywilny.


Czy można wykupić mieszkanie w TBS Sp. z o.o. w Grajewie?

Na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Co to jest tytuł prawny do lokalu?

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji. Może to być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.


Windykacja

Terminowe i bieżące regulowanie opłat z tytułu najmu lub używania bez tytułu prawnego lokali jest jednym z najważniejszych obowiązków najemców lokali lub ich użytkowników.

Z tytułu zwłoki w terminowym regulowaniu należności związanym z najmem lokalu pobierane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

W przypadku wystąpienia zaległości postępowanie windykacyjne podejmowane na jest podstawie Regulaminu windykacji należności czynszowych i innych opłat w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Regulamin windykacji należności – do pobrania.


Spłata zaległości za najem

Drodzy najemcy, każdego mogą spotkać problemy finansowe. Nie czekaj aż problem rozwiąże się sam, wtedy może być już za późno.

Sprawdź czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowy. W przypadku najemców i użytkowników lokali mieszkalnych o niskich dochodach, nawet nie posiadających zaległości we wnoszeniu opłat, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo – tel. 86 273 0 817.

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy w spłacie zadłużenia. Sytuacja każdego lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie.