Mały Wiktorek Wiśniewski z Grajewa potrzebuje naszej pomocy

Rodzice małego Wiktorka Wiśniewskiego z Grajewa, chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) proszą o pomoc, szukając środków na leczenie swojego synka. Każda złotówka ma moc ! Pomagajmy bo dobro wraca podwójnie.

To maleństwo potrzebuje naszej pomocy! Każdą najmniejszą nawet kwotę możesz wpłacić bezpośrednio na konto zbiórki portalu siepomaga.pl https://www.siepomaga.pl/wiktor-sma

A na grupie licytacyjnej jest sporo fajnych rzeczy to licytowania!

https://www.facebook.com/groups/355048700101974/?ref=share

Dla nas to chwila, parę groszy – dla Wiktora walka o życie!

Ogłoszenie o zmianie opłat za wodę i ciepło

Informujemy, że ulegają zmianie opłaty za:

ZIMNĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW (z dniem 1 kwietnia 2022 roku)

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Grajewo, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej zmienia się opłata z kwoty 7,99 zł na 8,26 zł/m3.

ENERGIĘ CIEPLNĄ (z dniem 1 marca 2022 roku)

W związku z zatwierdzeniem taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie oraz jej zmianą nastąpił wzrost kosztów dostawy energii cieplnej.

Cennik taryfy dla ciepła znajduje się na stronie internetowej http://pecgrajewo.com.pl.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za energię cieplną, zimną wodę i odbiór ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.

Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca marca 2022 roku!


Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27.Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2020 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021 r. wynosi:

4 686,47 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

5 623,76 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (100%)

5623,76 zł

dwuosobowe (o 145%)

8154,46 zł

trzyosobowe (o 175 %)

9841,58 zł

czteroosobowe (o 205%)

11528,71 zł

większe niż czteroosobowe (205%), powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę

11528,71 zł + 35% na każdą kolejną osobę