„Praca za czynsz”

Informujemy iż z dniem 8 marca 2018 r. ruszył program „Praca za czynsz”, skierowany do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie rzeczowe będzie mogło być wykonywane na podstawie umowy porozumienia. Cała kwota będzie kompensatą za czynsz, jest to więc bezgotówkowa forma zapłaty. Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje prace porządkowe (sprzątanie terenów zielonych, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym) oraz inne drobne prace eksploatacyjno – remontowe. Zakres prac jest katalogiem otwartym i może obejmować inne świadczenia w zależności od aktualnych potrzeb TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Osoby zainteresowane winny wydrukować, wypełnić wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego i dostarczyć do siedziby spółki TBS przy ul. Konstytucji 3 Maja 27. Prawo do odpracowania mają osoby zameldowane w lokalu zadłużonym.

Szczegóły odnośnie programu dostępne są w biurze spółki.

Treść zarządzenia „Praca za czynsz”

 

Ubezpieczenie mieszkania

TBS Sp. z o.o. w Grajewie nie odpowiada za wszystkie szkody. Ubezpiecz swoje mienie w lokalu mieszkalnym.

Spółka posiada ubezpieczenie:

  • mienia Spółki od zdarzeń losowych,
  • odpowiedzialności cywilnej TBS od szkód wyrządzonych osobom trzecim (w tym najemcom).

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego TBS Spółka z o.o. w Grajewie  odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu najemców, do których doszło z winy TBS.

Zawierając umowy najmu Spółka nie zobowiązała się do większej odpowiedzialności za prywatne mienie najemców aniżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. sytuacje kiedy z winy TBS dojdzie do szkody w mieniu prywatnym najemców (np. meble zostaną zalane w wyniku awarii instalacji C.O.). Ubezpieczyciel wypłaci wówczas poszkodowanemu odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TBS. Koniecznym warunkiem powstania odpowiedzialności (i wypłaty odszkodowania) musi być jednak w każdym przypadku element zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) występującego po stronie TBS.

Niemniej jednak pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że NIE ZA KAŻDĄ SZKODĘ W PRYWATNYM MIENIU NAJEMCÓW TBS BĘDZIE ODPOWIADAĆ (a co za tym idzie ubezpieczyciel TBS również nie będzie odpowiadał).

Przez prywatne mienie należy rozumieć zarówno mienie ruchome jak i nakłady inwestycyjne poczynione w wynajmowanych mieszkaniach (np. parkiety, kafelki itp.).

Nie są objęte odpowiedzialnością TBS między innymi  następujące szkody:

  • kradzież prywatnego mienia najemców w wyniku włamania do mieszkania lub piwnicy lub innych pomieszczeń,
  • zniszczenie/uszkodzenie prywatnego mienia najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp.
  • zalanie prywatnego mienia najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej,
  • szkody w sprzęcie elektronicznym wynikłe z przepięć w wyniku niedotrzymania parametrów energii elektrycznej płynącej w instalacji, za które odpowiada np. zakład energetyczny .

W celu uniknięcia skutków wyżej wymienionych lub podobnych sytuacji w przyszłości, sugerujemy najemcom Spółki, indywidualnie ubezpieczyć prywatne mienie znajdujące się w lokalach mieszkalnych od następstw ww. zdarzeń.

 

Skip to content