Częste pytania

Jakie są wymogi dla osób ubiegających się o mieszkanie w zasobach TBS w Grajewie?

  • w dniu objęcia lokalu osoba nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Grajewie,
  • osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w  Grajewie,
  • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekroczyć określonych progów kwotowych.

Czy w wysokość czynszu wliczone są opłaty za media?

Nie. Na opłaty za wynajmowany lokal poza czynszem składają się tzw. opłaty niezależne od właściciela (TBS) tj. centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych.


Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie Grajewa mogę podpisać umowę najmu z TBS?

Nie. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Grajewa oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS jeżeli ten stan ulegnie zmianie.


Jakie obowiązki towarzyszą osobom ubiegającym się o najem lokalu w TBS?

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
Najemca jest obowiązany informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Co w przypadku gdy najemca ma za wysokie dochody?

Jeżeli dochody najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przekroczą ustawowy pułap, wówczas nie obowiązują ustawowe ograniczenia stawki czynszu. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wynajmujący może zastosować czynsz wolny.


Czy najemcy muszą składać deklarację o dochodach co 2 lata?

W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.  Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem. Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.


Kiedy umowa najmu może być wypowiedziana przez spółkę?

  • Wynajmujący może wypowiedzieć najem tylko z ważnej przyczyny, a w szczególności z powodu zalegania przez Najemcę z płatnością czynszu przez okres dłuższy niż dwa miesiące.
  • W razie złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana;
  • W razie, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

Kto może zostać najemcą TBS?

Generalną zasadą jest, iż najemcą TBS może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki z Ustawy  z dnia 26 października 1995 r.  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.


Jakie warunki należy spełnić by zawrzeć umowę najmu?

Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.


W jaki sposób ustalana jest stawka czynszu w TBS?

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań towarzystwa związanych z budową.

Aktualne stawka czynszu w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie wynosi 10,66 zł i 11,26 zł za 1 metr kwadratowy.


Kiedy nie obowiązuje ustawowe ograniczenie wysokości stawki czynszu w TBS?

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji gdy Najemca:

  • złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą,
  • uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki.

Na jaki okres zawierana jest umowa najmu?

Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.


Jakie akty prawne regulują działalność TBS?

Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz Kodeks cywilny.


Czy można wykupić mieszkanie w TBS Sp. z o.o. w Grajewie?

Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa społecznego może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu.
Wyodrębnienie nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie.

W związku z powyższym, obecnie nie ma możliwości wykupu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie.


Co to jest tytuł prawny do lokalu?

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji. Może to być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.


Skip to content